/Files/images/2020/реклама КНВЦ.jpeg

Умови вступу

Криворізький навчально-виробничий центр є державним професійним навчальним закладом, який входить в систему безперервної освіти України, забезпечує реалізацію потреб особистості в здобутті професійної освіти, оволодінні робітничими професіями, кваліфікацією відповідно до її інтересів, здібностей, стану здоров'я та соціального замовлення суспільства та держави. У своїй діяльності КНВЦ керується Законом України "Про освіту", Законом України "Про професійно-технічну освіту" та іншими нормативно-правовими актами України.

“Криворізький навчально-виробничий центр” несе відповідальність - перед особою, батьками, державою, суспільством за виконання функцій та завдань, які покладені на нього; - за життя та здоров'я учнів, працівників навчального закладу під час навчально-виховного процесу; - при порушені їх прав і свобод та інше, що передбачено законодавством України.

Навчально-виховний процес в навчальному закладі будується на принципах педагогіки, спільній діяльності педагогічних працівників та учнів, батьків, трудового колективу підприємства-замовника. До його структури входить: теоретичне та виробниче навчання, фізичне виховання, позаурочна робота з учнями. Зміст навчально-виховного процесу і термін навчання робітничим професіям визначається навчальними планами, програмами, що розроблені навчальним закладом спільно з підприємством-замовником кадрів на основі типових навчальних планів і програм за вимогами державних стандартів професійної освіти.

НАВЧАЛЬНИЙ РІК В КНВЦ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ 3 1 ВЕРЕСНЯ.

Вступники до центру подають документи: - заяву на ім'я директора із зазначенням обраної професії; - документ про освіту в оригіналі; - свідоцтво про народження або паспорт; - 6 фотокарток -3x4 см.; - медичну довідку форма № 086 У, форма 063 про щеплення; - довідку з місця проживання та склад сім'ї; -копії ідентифікаційного коду. Для дітей-сиріт з будинків-інтернатів дитини, дитячих приймальників-розподільників і від населення: 1. Путівка відповідного органу державної виконавчої влади, у віданні якого знаходяться заклад, на підставі рішення державної виконавчої влади за місцем проживання дитини про необхідність направлення її в заклад. 2. Свідоцтво про народження в оригіналі або висновок медичної експертизи, який засвідчує вік дитини при відсутності свідоцтва. 3. Медичні документи про стан здоров'я (довідка на профпридатність згідно з встановленою формою). 4. Документ про освіту (державного зразка). 5. Особова справа учня встановленої форми. 6. Висновки і рекомендації психолого-медико-педагогічного центру (для визначення професійної придатності). 7. Акт первинного обстеження умов життя дитини. 8. Відомості про батьків або осіб, які їх замінюють: - опікуни надають копію відповідного рішення виконкому (органу опіки та піклування) про встановлення опіки чи піклування над дитиною; - копію свідоцтва про смерть батьків; - рішення суду про:позбавлення батьківських прав;відібрання дитини (без позбавлення батьків батьківських прав);визнання батьків без вісти відсутніми. - довідка про стан здоров'я у зв'язку з яким батьки не можуть виконувати своїх обов'язків; - документи, які підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей. 9. Довідку про наявність і місце проживання братів, сестер та інших близьких родичів. 10.Опис майна, яке залишилося після смерті батьків, відомості про осіб, які відповідають за його збереження. 11.Документи про закріплення житлової площі за неповнолітніми та акт обстеження закріпленої житлової площі за останній місяць. 12.Пенсійна книжка дітей, які одержують пенсію, копії рішення суду про стягнення аліментів (при виплаті їх на дитину батьком або особою, яка його замінює). 13.Реєстр отримання матеріальних цінностей (м'який інвентар, одяг, взуття, гроші, інше майно) дитиною-сиротою при випуску із навчального закладу згідно з встановленими нормами.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ПРОВОДИТЬСЯ З 1 ТРАВНЯ ПО 25 СЕРПНЯ

Для здійснення прийому учнів створюється приймальна комісія, яка: проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності. умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування; приймає рішення щодо осіб, рекомендованих на зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб; організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників; вирішує інші питання, пов’язані з прийомом. До професійно-технічного навчального закладу приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 року № 1380 (1380-2003-п) “Про ліцензування освітніхпослуг” прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу, який має ліцензію та підготовку (у тому числі первинну професійну) перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану. світоглядних і політичних переконань. ставлення до релігії. віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти на рівні з громадянами України. Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України. Первинна професійна освіта громадян здійснюється в навчальному закладі безкоштовно і фінансується з державного бюджету.

В професійно-технічному навчальному закладі ведеться підготовка за професіями: На базі 9 класів: Кравець.Закрійник; Кухар.Кондитер; Перукар(перукар-модельєр).Манікюрник; Фотограф(фотороботи). Адміністратор. На базі 11 класів: Флорист; Кравець. Закрійник; Агент з організації туризму. Адміністратор; Майстер ресторанного обслуговування. Кухар; Фотограф. Оператор комп`ютерної верстки.

Учням, які закінчили повний курс навчання, видається свідоцтво про рівень кваліфікації державного зразка. Зарахованими в навчальний заклад вважаються абітурієнти, які отримали висновок медичної комісії на професійну придатність. Особи, які не розпочали заняття без поважних причин протягом 10 днів від дня початку занять, відраховуються з училища автоматично.

Матеріальне забезпечення учнів навчального закладу визначено у встановленому порядку відповідно з діючим законодавством України. Первинна професійна освіта надається БЕЗКОШТОВНО.

Час навчання в навчальному закладі зараховується до загального трудового стажу, а також до стажу роботи, що надає право на пільги, встановлені до відповідної категорії працівників.

Умови навчання

В центрі створені всі належні умови для повноцінного навчально-виховного процесу. Училищний комплекс складається з навчального корпусу; навчально-побутового блоку, до якого входять: спортивний комплекс, актова зала, їдальня. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу здійснюється шляхом ефективного використання кабінетів, лабораторій та виробничих майстерень. Кабінети центру обладнані сучасними меблями, комп’ютерами та іншою офісною технікою. Комп’ютери оснащені необхідними прикладними програмами.

Центр працює над розширенням інформаційної бази навчального процесу за рахунок вдосконалення роботи бібліотеки та комп’ютерної лабораторії. 16 комп’ютерів підключено до мережі Інтернет. Комп'ютерний кабінет обладнаний сучасною технікою, що дає змогу оволодіти професійними технологіями. Для кожного викладача, майстра та учня забезпечено вільний доступ до мережі Інтернет. Комплектування бібліотеки здійснюється через бібліотечний колектор і налічує 86278 примірників – з них 8108 підручники, 8170 – художньої літератури. На електронних носіях накопичена велика навчальної та фахової літератури (1500 примірників) . Абонент може задовольнити запит літературою на будь-який смак, а також надати допомогу в навчальному процесі. В бібліотеці існує вільний доступ до друкованих видань з різних галузей знань. Кількість читачів становить 310 учнів і працівників. В читальному залі бібліотеки оформлений стенд періодичних видань Навчально-виховний та навчально-виробничий процес по підготовці кваліфікованих робітників забезпечують викладачі та майстри виробничого навчання, якількість кі мають значний досвід навчально-методичної та виховної роботи з учнями, високу професійно-практичну підготовку. Створені належні умови для занять в спортивних секціях: баскетболу, волейболу, настільного тенісу, аеробіки. Учні навчального закладу отримують стипендію (відмінники – підвищену). Високий рейтинг успішності з теоретичного та виробничого навчання – підстава для отримання іменної стипендії. Безкоштовне проживання в молодіжному готелі.

Одноразове якісне харчування (для учнів-сиріт та позбавлених батьківського піклування 3-х разове). Навчання в центрі враховується в загальний виробничий стаж. Для первинної професійної підготовки 100% працевлаштування. Для учнів пільгових категорій (сиріт, позбавлених батьківського піклування повне державне утримання).

Студенський гуртожиток призначений для проживання у період навчання іногородніх учнів, а також учнів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Адреса гуртожитку: м. Кривий Ріг, вул.Каштанова, 35

Дозвілля

Криворізький навчально-виробничий центр, як заклад нового типу існує зовсім недавно, але його прогресивний розвиток, радючі зміни вирізняють його з поміж інших навчальних закладів,

Молодий, дружний, цілеспрямований колектив з ентузіазмом втілює в роботу свої знання, вміння, професіоналізм, творчий потенціал. Більш досвідчені колеги діляться досвідом та педагогічними надбаннями, а у молоді переймають нові методи і форми роботи, інноваційні підходи до навчальної та виховної роботи. Молодь утверджується через вивчення досвіду педагогів-професіоналів, активну позаурочну роботу, головне завдання якої – підвищення зацікавленості, інтересу до предметів теоретичної та практичної підготовки.

Природа – велика і добра чарівниця. Вона щедро обдаровує нас своїми казковими скарбами. Її краса не тільки вабить зір, вона робить нас добрішими, вчить створювати прекрасне. Такою казкою є колекція робіт фітоклубу «Флорист». Ікебани, картини, оздоблені квіткові вазони, арки – витвори рук наших учнів з природного матеріалу.

Краса, грація, витонченість – характерні риси нашого «Театру мод». Закохані в свою професію майстри виробничого навчання з професії «Кравець» передають відданість професії своїм вихованцям.

Свої літературні таланти проявляють наші учні в роботі літературного клубу «Пегас», який працює в бібліотеці закладу. Їх мистецькі надбання: збірки віршів, твори-мініатюри, оповідання, участь у міському конкурсі «Україна моя квітуча».

Шедеврами мистецтва і досконалості називають зачіски, стрижки, пасажерні вироби наших перукарів. Їх професія користується величезним попитом. Роботодавці; а це приватні перукарні, салони краси, задоволені нашими випускниками. Коли власник салону на кваліфікаційному іспиті довіряє власну зачіску учневі – це означає впевненість в професіоналізму та гарантоване місце роботи випускнику.

Фотовиставки, буклети, презентації, вивчення туристичних об’єктів міста та України, надання екскурсійних послуг та їх організація, вивчення бази даних туристичних агенств – неповний перелік діяльності туристичного клубу «Олімп».

Не залишаються наші учні і осторонь повсякденного життя закладу. Працює рада училища, проводяться дні самоуправління, засідання клубу «Лідер», працюють спортивні гуртки та секції.

«Професіоналізм – запорука успіху» наш девіз і заклик до дії, тому ми будуємо її на майстерності, знаннях, інтуіції, накопичених протягом усього життя і створюємо свою унікальну практику, яка дає свої позитивні результати.

Кiлькiсть переглядiв: 0