Агент з організації туризму

Професія: 4221 "Агент з організації туризму"

Завдання та обов'язки. Виконує роботи, пов’язанi з реалiзацiєю комплексу туристичних послуг; є представником суб’єкта туристичної дiяльностi i виступає вiд його iменi; дiє вiдповiдно до законодавства України про туризм та iнших нормативних актів органів виконавчої влади в цiй галузi; працює пiд керiвництвом професiонала з туристичної дiяльностi.Вивчає вiтчизняний та зарубiжний ринок туристичних послуг, характеристики об’єктiв туристичної iндустрiї; робить аналiз змiсту, вартостi, особливостей послуг готелiв, музеїв, транспортних пiдприємств. Бере участь у розробцi внутрiшнiх та мiжнародних маршрутiв; самостiйно здiйснює пiдготовку даних для складання кошторисiв турiв або екскурсiй; виконує рекламну дiяльнiсть з метою залучення громадян до оздоровлення, рацiонального використання вiльного часу, проведення змiстовного дозвiлля, ознайомлення з iсторико-культурною спадщиною, природним середовищем; надає повну iнформацiю про обсяг, умови та якiсть туристичних послуг, що пропонуються суб’єктом туристичної дiяльностi.Самостiйно веде облiк заявок i договорiв на проведення турiв або екскурсiй i складає вiдповiдну звiтнiсть; бере участь в оформленнi угод iз споживачами туристичних послуг, туристичних ваучерiв, путiвок, маршрутних книжок, iнших документiв, що визначають статус туристiв i є основою для здiйснення туру або екскурсiї; забезпечує своєчасне придбання проїзних документiв для груп туристiв, виконує iншi обов’язки, покладенi на нього суб’єктом туристичної дiяльностi.Повинен знати: законодавство України про туризм, нормативнi акти органiв виконавчої влади в цiй галузi, мiжнароднi договори i угоди щодо туризму, в яких бере участь Україна; види туризму та правила розробки туристичних маршрутiв; основи органiзацiї готельного господарства та туркомплексiв, основнi положення економiки туризму; правила складання кошторисiв турiв та екскурсiй; способи вивчення попиту на туристичнi послуги та правила органiзацiї рекламних заходiв; порядок органiзацiї й умов проведення турiв та екскурсiй, обслуговування туристiв; особливостi туристичних маршрутiв та тематику екскурсiй; вартiсть турiв та iнших послуг; що надаються суб’єктом туристичної дiяльностi; порядок оформлення документiв на туристичне обслуговування.

Квалiфiкацiйнi вимоги: неповна вища освiта вiдповiдного напряму пiдготовки (молодший спецiалiст) або професiйно-технiчна освiта. Без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт:

1. Організовувати робоче місце.2. Здійснювати робочі операції з оргтехнікою туристичного офісу.3. Виконувати роботу в команді, під керівництвом директора.4. Вести ділову документацію туристичного підприємства, зберігати і вилучати інформацію.5. Опрацьовувати текстові та графічні документи.6. Створювати клієнтську базу.7. Розробляти бланк анкети на визначення туристичного попиту.8. Вести телефонні переговори, здійснювати прийом та відправлення електронних повідомлень.9. Реєструвати, обробляти та розсилати кореспонденцію.10. Працювати в мережі Інтернет.11. Співпрацювати з туроператорами.12. Надавати інформацію про туристичні маршрути, тури та програми обслуговування туристів на маршруті.13. Надавати необхідну інформацію щодо екскурсійних подорожей та програм.14. Оформляти та видавати технологічну документацію (інформаційний листок, ваучер, путівку, квитки).15. Оформляти візові анкети.16. Дотримуватися правил міжособистісного спілкування з клієнтом.17. Надавати інформацію клієнтам з особливими потребами.18. Збирати, обробляти, аналізувати довідкові матеріали щодо турів.19. Користуватися розкладами туристичних подій, ваучерами, туристичними програмами, путівниками, професійними публікаціями, рекламними матеріалами.20. Працювати з електронною поштою, глобальними та локальними телекомунікаційними системами.21. Оформляти туристичну документацію: приймати замовлення на туристичний пакет, оформляти договір на туристичне обслуговування, знайомити з умовами договору на туристичне обслуговування, умовами і термінами анулювання, штрафними санкціями, обов’язками та правами сторін, форс-мажорними обставинами.22. Надавати інформацію щодо оформлення паспортно-візових формальностей, оформлення віз у посольствах або консульствах.23. Надавати інформацію щодо правил виїзду/в'їзду, санітарних та митних формальностей.24. Ознайомити з умовами та особливостями використання транспортних документів (квитки).25. Бронювати та оформляти послуги з компаніями-перевізниками (авіа-, залізничні, авто, круїзні судна тощо).26. Бронювати та оформляти послуги з компаніями-постачальниками послуг проживання.27. Бронювати та оформляти послуги з компаніями-постачальниками послуг харчування.28. Бронювати та оформляти послуги з компаніями-постачальниками послуг трансферу.29. Бронювати та оформляти послуги з компаніями-постачальниками екскурсійних послуг.30. Здійснювати продаж туру, в тому числі по-телефону, через мережу Інтернет тощо.31. Приймати участь в рекламних компаніях, презентаціях, спеціалізованих виставках.32. Розробляти туристичні рекламні матеріали.33. Розповсюджувати туристичні рекламні матеріали.

Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Агент з організації туризму.

При вступі на навчання: Повна загальна середня освіта.

Після закінчення навчання: Повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або неповна вища освіта (молодший спеціаліст), освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Агент з організації туризму.


Кiлькiсть переглядiв: 0